MENU
xxxx
cac
logo-cac

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD)ในฐานะเลขานุการของคณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันได้มีมติให้การรับรอง บริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย โดยการรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่มีมติให้การรับรอง วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ครบกำหนดอายุการรับรอง 3 ปีในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 โดย บริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็น 1 ใน 1,011 บริษัทที่ผ่านการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฎิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ซึ่งมีการดำเนินธุรกิจด้วยนโยบายและแนวปฎิบัติป้องกันการทุจริตภายในองค์กรครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ CAC กำหนด ทั้งนี้ การได้รับการรับรอง CAC สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ บริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในการดำเนินธุรกิจภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี มีจริยธรรม โปร่งใส ตลอดจนปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียม

โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) เกิดขึ้นในปี 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการบังคับใช้นโยบายการต่อต้านทุจริตและเป็นกลไกไปสู่การปฏิบัติในองค์กรธุรกิจต่างๆ เพื่อสร้างระบบนิเวศของกลุ่มธุรกิจที่ไร้การทุจริต CAC ก่อตั้งขึ้นจากความร่วมมือขององค์กรในภาคเอกชน 8 แห่งได้แก่ หอการค้าไทย หอการค้าต่างชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งทำหน้าที่เลขานุการโครงการในขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ

Related CSR Activities

Related CSR Activities