MENU
xxxx
02.

นายแอนโทนิโอ ฮาง ตัท ชาน

นายแอนโทนิโอ ฮาง ตัท ชาน

รองประธานกรรมการ,
สมาชิกคณะกรรมการบริหาร

  • ปริญญาตรี บริหารจัดการด้านการเงิน University of Toronto ประเทศแคนาดา
  • กรรมการ Hong Kong King Wai Group Company Limited (ฮ่องกง)
  • ประธาน Tianjin Zhangwang Investment Management Company Limited (ประเทศจีน)
  • กรรมการบริหาร/ผู้จัดการใหญ่ Guojing Contemporary Industrial Fund Management Company Limited (ประเทศจีน)
  • กรรมการ China King Wai Property Company Limited (ประเทศจีน)
  • กรรมการ Shanghai King Wai Financial Service Holding Company Limited (ประเทศจีน)
  • สมาชิกคณะกรรมการบริหาร The Hong Kong China Chamber of Commerce (ฮ่องกง)
  • รองประธานกรรมการบริหาร Hong Kong Mainland International Investment Society (ฮ่องกง)
  • รองประธาน Thai Chamber of Industry and Commerce (ประเทศไทย)
  • ที่ปรึกษา Thai Chinese Young Chamber of Commerce (ประเทศไทย)