MENU
xxxx
06.

การกำกับดูแลกิจการ

 

 

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัทมีพันธะกิจเพื่อบรรลุถึงมาตรฐานระดับสูงของหลักการกำกับดูแลกิจการและได้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่างๆ เพื่อปกป้องและคุ้มครองประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและสร้างความเชื่อมั่นในคุณค่าในระยะยาวแก่ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทดำเนินการกำกับดูแลอย่างดีที่สุด บนพื้นฐานหลักเกณฑ์จรรยาบรรณทางธุรกิจ บริษัทดำเนินการเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และปฏิบัติอย่างดีที่สุดตามหลักการและแนวทางปฏิบัติที่ดีตามแนวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังต่อไปนี้

A. สิทธิของผู้ถือหุ้น

การคุ้มครองสิทธิ

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้น และสนับสนุนให้เกิดการใช้สิทธิเหล่านี้ สิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายของผู้ถือหุ้น อันประกอบด้วยสิทธิในการซื้อ ขาย โอน หลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการรับส่วนแบ่งเงินปันผล สิทธิในการได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องและเพียงพอ ตรงเวลา และสม่ำเสมอ สิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้ง หรือถอดถอนกรรมการ และผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของบุคคลเหล่านั้น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญที่มีผลต่อบริษัท เช่น การได้มาซึ่งสินทรัพย์ การควบรวม การชำระบัญชีบริษัทย่อย การจ่ายเงินปันผล การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิรวมทั้งข้อบังคับของบริษัท การเพิ่มทุน หรือลดทุนจดทะเบียน นอกจากสิทธิขั้นพื้นฐาน บริษัทได้ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกในการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น บริษัทได้แต่งตั้ง บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการลงทะเบียนหุ้นและหลักทรัพย์ของบริษัท บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของความถูกต้อง ครบถ้วน การเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใสแก่ผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินและข้อมูลอื่นๆ ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลภายในเวลาที่เหมาะสม

การประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ปีละครั้ง ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี นอกจากนี้ บริษัทจะเรียกให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น กรณีมีเรื่องสำคัญเกิดขึ้นในระหว่างปี และต้องการให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ การกำหนด วัน เวลา และสถานที่ประชุมได้คำนึงถึงความสะดวกของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุม บริษัทจะไม่จัดประชุมในวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์ และวันหยุดทำการทาง โดยสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางมาเข้าร่วมประชุมได้โดยสะดวกโดยระบบขนส่งสาธารณะ เช่น รถไฟฟ้าบีทีเอส และรถโดยสารด่วนพิเศษ บริษัทได้นำระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการลงทะเบียน พร้อมทั้งจัดพิมพ์บัตรลงคะแนนในแต่ละวาระให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อให้การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว ในปี 2560 มีการเผยแพร่ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องผ่านเว็บไซต์ของบริษัทล่วงหน้า 30 วันก่อนถึงวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ บริษัทไม่ได้เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่มีการแจ้งล่วงหน้าเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นยังได้รับการแจ้งกฎระเบียบของการประชุมผู้ถือหุ้น และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทุกคนอย่างเท่าเทียมกันในการถามคำถาม การให้ข้อเสนอแนะ และแสดงความคิดเห็นในระหว่างการประชุม คณะกรรมการและฝ่ายบริหารได้เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงผลประกอบการและนโยบาย รวมถึงตอบคำถามที่เกี่ยวข้องในที่ประชุม ข้อเสนอแนะและคำถามเหล่านั้นได้ถูกบันทึกไว้ในรายงานการประชุม และเผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 30 วัน ภายหลังวันประชุม บริษัทมีนโยบายเปิดเผยมติการประชุมในแต่ละวาระและผลการลงคะแนนเสียงต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างช้าที่สุดภายใน 9.00 น. ของวันทำการถัดจากวันประชุมผู้ถือหุ้น

B. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

บริษัทมีนโยบายปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม บริษัทมีนโยบายเปิดเผยข้อมูลที่สมบูรณ์และถูกต้องแม่นยำรวมถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามกระบวนการขั้นตอนที่กำหนดโดยกฎหมายและกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทมีความมุ่งมั่นในการดำเนินการดังต่อไปนี้

1) ให้ความเป็นธรรมและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันแก่ผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายย่อย ผู้ลงทุนสถาบัน หรือผู้ลงทุนต่างประเทศ และให้บุคคลดังกล่าวใช้สิทธิของตนได้ 2) หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมหรือลงคะแนนเสียงในการประชุม บริษัทยินยอมให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่นลงคะแนนเสียงแทนได้ แบบในการมอบฉันทะและรายชื่อของกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะจะได้รับการสนับสนุนให้ใช้สิทธิลงคะแนนในวาระต่างๆ 3) เพื่อหลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลภายในและผลประโยชน์ทับซ้อน บริษัทได้กำหนดมาตรการเพื่อป้องกันกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้องในการใช้ข้อมูลไปในทางมิชอบ และ/หรือ การเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับบริษัท จนถึงปัจจุบันนี้ไม่มีรายงานเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลภายในในทางมิชอบแต่อย่างใด 4) บริษัทมีคู่มือสำหรับกรรมการและผู้บริหารในการเปิดเผยผลประโชน์ของตนเองในบริษัท และที่เกี่ยวข้องกับกรรมการ (ถ้ามี) บริษัทได้ทำการเปิดเผยข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหารในบริษัท และบริษัทย่อย ตามที่หน่วยงานกำกับของรัฐกำหนด เช่น คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศของบริษัท รวมทั้งจัดให้มีช่องทางในการสื่อสารกับพนักงานของบริษัทที่ชัดเจนและหลากหลายผ่านเว็บไซต์ของบริษัทหรือช่องทางอื่นๆ เช่น โทรศัพท์ โทรสาร ไปรษณีย์ หรือ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (email) ผู้สนใจสามารถติดต่อบริษัทโดยตรงได้ที่ บริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 47 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หมายเลขโทรศัพท์ : (662) 129-5999 หมายเลขโทรสาร : (662) 129-5998 หรือที่ [email protected] หรือค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของบริษัท www.kwgthai.com

C. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
บริษัทตระหนักถึงสิทธิตามกฎหมายและบทบาทของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้น ลูกจ้าง ลูกค้า หุ้นส่วนทางธุรกิจ เจ้าหนี้ คู่แข่งทางการค้า ชุมชน และสังคม ผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลายจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ตามที่กฎหมายบัญญัติให้สิทธิเอาไว้ ทั้งนี้ กฎหมายที่เกี่ยวข้องเหล่านี้ ได้ทำการพิมพ์เผยแพร่ในคู่มือให้แก่พนักงานทุกคน เพื่อให้มั่นใจว่ามีการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด คู่มือดังกล่าวเผยแพร่ทั่วไปแก่บุคคลดังต่อไปนี้ ผู้ถือหุ้น บริษัทถูกกำหนดให้ดำเนินธุรกิจด้วยความรอบคอบ โปร่งใส เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบริษัทจะเติบโตอย่างยั่งยืน และเพิ่มมูลค่าในระยะยาวให้แก่ผู้ถือหุ้น ลูกจ้าง บริษัทตระหนักว่าลูกจ้างเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร บริษัทได้พยายามอย่างยิ่งในการพัฒนาขีดความสามารถของลูกจ้างอย่างต่อเนื่องโดยเปิดโอกาสให้เติบโตในหน้าที่การงาน และมีระบบการให้ผลประโยชน์ตอบแทนที่เป็นธรรม บริษัทมีพันธะที่ต้องฝึกอบรมและพัฒนาความสามารถในการทำงานเช่นเดียวกับจัดให้มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับการทำงานสำหรับลูกจ้างทุกคน ลูกค้า บริษัทมีพันธะที่จะต้องจัดหาสินค้าและบริการที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าทุกคน พร้อมทั้งช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้แก่ลูกค้าเหล่านั้น ขณะเดียวกันก็ป้องกันความลับของลูกค้า เว้นแต่กฎหมายจะกำหนดให้ต้องเปิดเผย หรือได้รับความยินยอมจากลูกค้าเป็นลายลักษณ์อักษร เจ้าหนี้ บริษัทได้วางนโยบายเพื่อให้เจ้าหนี้มั่นใจได้ว่าจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญาไม่ว่าข้อใดข้อหนึ่ง บริษัทจะแจ้งเจ้าหนี้ในทันทีเพื่อจะได้ร่วมกันพิจารณาและหาทางแก้ปัญหาด้วยความยุติธรรม คู่ค้าทางธุรกิจ ลูกจ้างทุกคนต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องและสมบูรณ์ที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ของตน และของญาติ เพื่อไม่ให้เป็นการขัดขวางการตัดสินใจของผู้ซื้อหรือผู้ขาย ลูกจ้างควรงดการรับของขวัญ และ/หรือ รับประโยชน์จากผู้ซื้อ หรือผู้ขายหรือตอบรับเชิญไปร่วมสังสรรค์ซึ่งบุคคลเหล่านี้เป็นผู้จัด เพื่อหลีกเลี่ยงข้อครหา หรือให้การช่วยเหลือ หรือบริการเป็นพิเศษในโอกาสอื่น ๆ คู่แข่ง บริษัทเคารพการแข่งขันและไม่มีส่วนร่วมในการตกลง และ/หรือ การสนทนากับลูกจ้างของคู่แข่งในประเด็น และ/หรือ ข้อมูลที่อาจมีผลกระทบกับธุรกิจของแต่ละฝ่าย ชุมชนและสังคม บริษัทมีพันธะที่จะต้องก่อให้เกิดผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและชุมชนในสี่ด้าน คือ การศึกษา กีฬา สังคมและสิ่งแวดล้อม และศิลปวัฒนธรรม แนวนโยบายอื่นๆ 1) จัดซื้อซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ บริษัทจัดซื้อซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมายและห้ามใช้ซอฟต์แวร์ที่ไม่ได้รับอนุญาตโดยถูกต้อง หากมีความจำเป็นต้องการติดตั้งซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่น เพิ่มเติม แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องก่อนทำการติดตั้ง 2) นโยบายด้านสุขภาพ พนักงานทุกคนจะได้รับบัตรประกันสุขภาพจากบริษัทประกันที่บริษัทกำหนดและสามารถเข้ารับการรักษาได้ตามโรงพยาบาลที่กำหนดโดยมีวงเงินค่ารักษาพยาบาลตามระดับของพนักงาน นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีโปรแกรมการตรวจสุขภาพพนักงานเป็นประจำทุกปี 3) นโยบายด้านความปลอดภัย บริษัทมีมาตรการฝึกอบรมหนีไฟและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับพนักงานทั้งที่อยู่ในอาคารสำนักงานและในโครงการก่อสร้าง
D. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
บริษัททำให้เชื่อมั่นได้ว่าข้อมูลเกี่ยวข้องทางการเงินหรือข้อมูลข่าวสารอื่นใดอันเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ได้ทำการเปิดเผยอย่างถูกต้องครบถ้วน โปร่งใส และในเวลาที่เหมาะสม ตามที่คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด ข้อมูลทางการเงินของบริษัทจัดทำภายใต้หลักเกณฑ์มาตรฐานทางบัญชี และเป็นที่ยอมรับในระดับมาตรฐานสากลทั่วไปเพื่อสะท้อนผลประกอบการที่แท้จริงของบริษัท บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางการติดต่อต่างๆ เช่น ระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัท เป็นต้น ภายใต้ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่เป็นฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้อย่างแน่นอน นักลงทุนสัมพันธ์ บริษัทได้แต่งตั้ง นางสาวมาริสา สังวรนิตย์ เป็นนักลงทุนสัมพันธ์ เพื่อทำหน้าที่ให้ข้อมูลข่าวสารแก่
ผู้ถือหุ้น ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์ ชั้น 47 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 หมายเลขโทรศัพท์ : (662) 129-5999 หมายเลขโทรสาร : (662) 129-5998 หรือที่ [email protected] หรือค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ของบริษัท www.kwgthai.com
E. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

โครงสร้างของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการผู้ซึ่งมีคุณสมบัติหลากหลาย มีทักษะ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์กับบริษัท และเป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรรมการได้รับการแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการบริหารสาม (3) คน และ ไม่ใช่กรรมการบริหารหก (6) คน ความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริษัทกระทำการโดยอิสระจากฝ่ายบริหาร มีการแบ่งแยกหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริษัท และฝ่ายบริหาร คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้กำหนดนโยบาย กำหนดทิศทางและวางกลยุทธ์ทางธุรกิจ รวมถึงการกำกับดูแลสอดส่องเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่าการดำเนินงานมีความโปร่งใสเปิดเผยในระดับสูงสุด และเป็นไปตามนโยบายโดยลำดับ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นว่ามีการถ่วงดุลอำนาจอย่างเหมาะสม จึงได้มีการเพิ่มความรับผิดชอบและความสามารถของคณะกรรมการบริษัทเพื่อทำการตัดสินใจโดยอิสระ บริษัทมีความชัดเจนในความรับผิดชอบของบุคคลากรระดับสูงของบริษัท ทั้งนี้ ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีบทบาทแยกจากกันโดยชัดเจน ความเหมาะสมของคณะกรรมการบริษัท จำนวนกรรมการบริษัทเป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 16 ที่กำหนดว่า ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่าห้าคน กรรมการไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง ต้องเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย และข้อ 22 กำหนดว่าในการประชุมสามัญทุกปี กรรมการจำนวนหนึ่งในสามต้องออกจากตำแหน่ง หากจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงจำนวนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกตามวาระดังกล่าวอาจได้รับเลือกตั้งกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกก็ได้ ความมีประสิทธิภาพของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการต้องคงไว้ซึ่งระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทดำเนินงานด้วยความรับผิดชอบ มีจรรยาบรรณและอยู่ภายใต้ข้อบังคับของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบต้องรักษาทรัพยากรของบริษัทและทำให้แน่ใจว่ากระบวนการและนโยบายจะได้รับการน้อมนำไปปฏิบัติโดยฝ่ายบริหาร – คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับระบบตรวจสอบภายในของบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่ามีการใช้นโยบายที่เหมาะสมเพื่อดำเนินการในหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทได้มอบให้คณะทำงานการตรวจสอบภายในจาก บริษัท มาซาร์ส จำกัด เพื่อตรวจสอบบริษัท ปีละครั้งเป็นอย่างน้อย และรายงานผลการตรวจสอบโดยตรงต่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ – คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบทำการตรวจสอบทุกเรื่องเพื่อให้มั่นใจว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงนโยบายภายในของบริษัทเกี่ยวกับจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจ คณะกรรมการตรวจสอบจะตรวจสอบเอกสารทางการเงินแบบไตรมาสและรายงานต่อผู้สอบบัญชีภายนอกเช่นเดียวกับคณะทำงานตรวจสอบภายในก่อนขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบมีความพึงพอใจต่อระบบควบคุมภายในที่ได้มาตรฐานของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2560 – เป็นนโยบายของบริษัทในการแต่งตั้งเลขานุการบริษัทเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และหลักธรรมาภิบาลที่ดีของบริษัท เลขานุการบริษัทยังได้รับการสนับสนุนให้เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ คณะกรรมการบริษัทกำหนดการประชุมเป็นประจำทุกไตรมาสและอาจมีการเรียกประชุมเพิ่มเติมตามความเหมาะสมกรณีมีเหตุจำเป็น คณะกรรมการจะได้รับรายงาน ตามวิธีการขั้นตอน เพื่อที่ฝ่ายบริหารจะสามารถคาดการณ์ถึงความเสี่ยง และเตรียมพร้อมในเชิงรุกป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้าเหตุการณ์ เพื่อตัดสินใจได้ทันเวลา

การรายงานและกระบวนการดังกล่าวรวมถึง:

นโยบาย Whistle-Blower Protection นโยบายนี้มีวัตถุประสงค์หลักในการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการรายงานโดยสุจริต ในกรณีที่พบว่ามีพฤติการณ์อันควรสงสัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าพนักงานผู้ทำการรายงาน หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องในการรายงานดังกล่าวจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และได้รับการคุ้มครอง ซึ่งนโยบายดังกล่าวเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยให้บริษัทสามารถรับรู้ข้อมูลพฤติการณ์ที่ต้องสงสัยอย่างรวดเร็ว ทันเวลา เพื่อที่จะได้มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม และทันเวลา “พฤติการณ์อันควรสงสัยที่ต้องแจ้ง” หมายถึง การกระทำหรือการละเลยการกระทำใด ๆ โดยพนักงาน หรือลูกจ้างตามสัญญาที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัท ไม่ว่าการกระทำหรือละเลยการกระทำดังกล่าวจะอยู่ภายใต้ขอบเขตตามสัญญาจ้างแรงงานหรือไม่ก็ตาม มีดังต่อไปนี้ (1) การกระทำโดยไม่สุจริต รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ การลักทรัพย์หรือการใช้ทรัพยากรของกลุ่มบริษัทในทางที่ผิด (2) ฉ้อโกง (3) ทุจริต (4) การกระทำที่ผิดกฎหมาย (5) การประพฤติปฏิบัติอื่นใดที่ไม่เหมาะสมอย่างร้ายแรง (6) วิธีการปฏิบัติใด ๆ อันนำมาซึ่งความไม่ปลอดภัยในงาน (7) การกระทำอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเป็นความเสียหายทางด้านการเงินหรือไม่ก็ตาม ทั้งนี้รวมถึงความเสียหายในชื่อเสียงของบริษัทด้วย พนักงาน และ/หรือ ผู้ถือหุ้น อาจรายงานเรื่องดังกล่าวโดยตรงไปยังบุคคลดังต่อไปนี้ เจ้าหน้าที่ผู้รับรายงาน นายหยู่เผิง หวง : หมายเลขโทรศัพท์ : 0 2129 5999 Mr Yupeng Huang : E-mail : [email protected] กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) : ที่อยู่ : 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์1 ชั้น 47 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 ประธานกรรมการตรวจสอบ นางจิรพร พิมพ์ภูราช : สำนักงาน : 02-129-5999 อีเมล : [email protected] ที่อยู่ : 1 อาคารเอ็มไพร์ ทาวเวอร์1 ชั้น 47 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

วิธีการรายงาน

– การรายงานที่ได้รับความคุ้มครองอาจทำโดยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรก็ได้ อย่างไรก็ตามควรรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อความชัดเจนในการทำความเข้าใจเรื่องที่รายงาน สำหรับการรายงานโดยวาจานั้น หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ผู้รับรายงานหรือประธานคณะกรรมการตรวจสอบควรบันทึกเป็นเอกสาร (ขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นผู้รับรายงานคนแรก) การสื่อสารทั้งหมดที่เกี่ยวกับการกล่าวหาในรายงานที่ได้รับความคุ้มครองก็ควรทำเป็นลายลักษณ์อักษรเช่นกัน – เจ้าหน้าที่ผู้รับรายงานจะจัดเก็บเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับรายงานที่ได้รับความคุ้มครองไว้อย่างปลอดภัย เหมาะสม และเป็นความลับ – รายงานที่ได้รับความคุ้มครอง (ทั้งโดยวาจาและเป็นลายลักษณ์อักษร) ควรเป็นข้อเท็จจริงไม่ใช่การคาดการณ์ แต่ไม่จำเป็นต้องเป็นพยานหลักฐานอันเป็นที่ยุติของการกระทำที่กล่าวหาในรายงาน ทั้งนี้ รายงานควรประกอบด้วยลักษณะทั่วไปของการกระทำที่กล่าวหาในรายงาน ชื่อบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้อง วันที่และรายละเอียดของการกระทำผิดที่กล่าวหา และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ข้อมูลที่เปิดเผยควรชัดเจนที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่อให้สามารถประเมินลักษณะ ขอบเขตและความเร่งด่วนของกระบวนการสอบสวนเบื้องต้นที่จะต้องดำเนินการต่อไป – ผู้เปิดเผยข้อมูลต้องบอกชื่อ หมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่ของตนเอง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับรายงานหรือประธานกรรมการตรวจสอบสามารถติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ หากจำเป็น

การรักษาความลับ

– ต้องรักษาข้อมูลส่วนตัวของผู้เปิดเผยข้อมูลและบุคคลที่เข้าร่วม (หรือประสงค์จะเข้าร่วม) ในการสอบสวนที่ริเริ่มภายใต้นโยบายนี้ให้เป็นความลับมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม ต้องเตือนบุคคลดังกล่าวว่าข้อมูลส่วนตัวของตนอาจถูกเปิดเผยเนื่องจากเหตุผลที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทุกคนที่เกี่ยวข้องในการรับรายงานที่ได้รับความคุ้มครอง และ/หรือ สอบสวนเรื่องที่ระบุในรายงานดังกล่าว – ข้อมูลส่วนตัวของผู้ถูกสอบสวนจะถูกเก็บรักษาไว้เป็นความลับสูงสุด การบริหารจัดการความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยงขององค์กรเป็นกระบวนการในการพิจารณาความเป็นไปได้ของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและมีผลกระทบต่อบริษัท อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งในแง่ของเศรษฐกิจ การเงิน สังคม และกฎหมาย เพื่อที่จะกำหนดแนวทางและมาตรการในการแก้ไขตามความเหมาะสม รวมถึงวิเคราะห์สถานะการณ์ และโอกาสที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง และป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงขึ้น ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดให้คำแนะนำในการรายงานการบริหารความเสี่ยงในทุก ๆ ไตรมาส รายงานการตรวจสอบภายใน การตรวจสอบภายในมีการดำเนินการตรวจสอบเป็นประจำทุกปีเพื่อตรวจสอบความพอเพียงและมีประสิทธิภาพของระบบการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย โดยรายงานการตรวจสอบภายในประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ประการ คือ ประการแรก มีกระบวนการควบคุมภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพเพื่อควบคุมการบริหารงาน ประการที่สอง การดำเนินงานจะต้องเป็นไปตามนโยบาย และระเบียบที่บริษัทได้กำหนดขึ้น ประการสุดท้าย มีการรายงานการดำเนินการเพื่อที่จะรับทราบถึงข้อด้อยของการปฎิบัติเป็นการตรวจสอบข้อบกพร่องเพื่อที่จะพัฒนาและแก้ไขต่อไป วิสัยทัศน์/พันธกิจและจรรยาบรรณธุรกิจ วิสัยทัศน์ เพื่อสร้างองค์กรธุรกิจที่แข็งแกร่ง ยั่งยืนและมีความหลากหลาย เราได้มุ่งมั่นไปสู่เป้าหมายเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผู้ถือหุ้นและยังคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย พันธกิจ เรามุ่งมั่นที่จะสร้างมูลค่าและผลตอบแทนสูงสุดอย่างยั่งยืนในระยะยาว ขณะเดียวกันก็ตระหนักถึงความรับผิดชอบทั้งหมดของเราด้วย ค่านิยม ความรับผิดชอบ เรารับผิดชอบต่อการกระทำและตระหนักถึงผลกระทบต่อผู้อื่น เราให้ความเคารพต่อมรดกและวัฒนธรรมท้องถิ่น และจะมุ่งมั่นที่จะยึดถือมาตรฐานสูงสุดของบรรษัทภิบาล จริยธรรม และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม จรรยาบรรณธุรกิจ บริษัทได้กำหนดจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ซึ่งเป็นนโยบายในการกำหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัย การห้ามเลือกปฏิบัติ และการห้ามล่วงละเมิดในสถานที่ทำงาน การป้องกันการทุจริตทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมทั้ง การห้ามติดสินบน การรับ/ให้ของขวัญ การบริจาค หรือการสนับสนุน

 

 

BOARD COMMITTEES

The Board currently comprises three committees, namely, the Board of Directors, the Executive Committee (EC) and the AC.

BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors assumes full authority over the management of the Company and ensures that the Company’s operations meet its set objectives and complies with Articles of Association and shareholders’ resolutions.

Name Position Appointment Date
Mr King Wai Chan Chairman 18 May 2016
Mr Antonio Hang Tat Chan Vice Chair Man 18 May 2016
Mr Yupeng Huang Director 18 May 2016
Mr Boonyong Yongcharoenrat Director 19 May 2016
Mr Hang Lee Chan Director 20 Jun 2016
Mr Shaosan Zheng Director 20 Jun 2016
Mrs Jiraporn Pimpoorash Independent Director and Audit Committee Member 27 May 2004
Prof Chukiat Pramoolpol Independent Director and Audit Committee Member 21 Dec 2004
Mr Somprasong Makkasaman Independent Director and Audit Committee Member 27 May 2004

Roles, Duties and Responsibilities of the Board of the Directors

The principal functions of the Board are as follows: 1) Review and approve the Company’s corporate policy and the authorisation matrix. 2) Provide full and timely information disclosure to shareholders. 3) Be accountable to all shareholders by adopting best practices to enhance value for shareholders. 4) Manage the Company in accordance with relevant laws, objectives and Articles of Association of the Company including shareholders’ resolutions. 5) Review, and where required, approve key strategies, objectives and plans of the Company and appropriate financial and operational matters. 6) Advise management on significant issues that may impact the Company. 7) Evaluate the adequacy of internal controls, risk management, financial reporting and compliance. 8) Nominate Directors and ensure that the structure and practices of the Board provide for sound corporate governance. 9) Supervise and appropriately remunerate senior management. The Company’s Board of Directors as at 4 December 2019 includes:

EXECUTIVE COMMITTEE

EXECUTIVE COMMITTEE

The Executive Committee (EC) consists of two non-Executive Directors and two Executive Directors with the competencies and expertise to oversee the business, assets, affairs and performance of the Company. The EC focuses its activities regularly on the key requirements and policies of the Company.

Roles, Duties and Responsibilities of the Executive Committee

1) To operate the daily business of the Company in line with the Company’s policy and budgets, set the directions, targets, organisation and business operations of the Company, at the same time, monitor the Company’s performance in achieving its targets. 2) To assess transactions of the Company and its subsidiaries which may have conflicts of interest with the Company. The EC would then have to propose the meeting of the AC and the Board before the transaction is approved. 3) To perform operations as assigned by the Board and to approve other business operations of the Company as delegated by the Board. 4) To approve credit and write-off debts within the authorised limits. 5) To approve the hiring of consultants and procurement of materials in accordance with procedures. The Company’s EC as at 4 December 2019 includes: Mr King Wai Chan Chairman Mr Antonio Hang Tat Chan Member Mr Yupeng Huang Member Mr Hang Lee Chan Member

CHIEF EXECUTIVE OFFICER (CEO)

CHIEF EXECUTIVE OFFICER (CEO)

Mr Antonio Hang Tat Chan, Chief Executive Officer, has the responsibility to manage and lead daily business operations of the Company. Role, Duties and Responsibilities of the Chief Executive Officer 1) Responsible for daily business operations and management of the Company. 2) To assure that the operations are in accordance with the policies, work plans, and within budget as approved by the EC and/or the Board. 3) Be the authorised person to manage the Company’s operation to be in line with the Company’s objectives, regulations, policies, standards, requirements, instructions and the resolution of the Board meeting and/or the shareholders’ meeting. 4) Manage and lead business operations, and at the same time, evaluate Company’s performance on regular basis so that proper action will be taken to prevent or minimise risks associated with external and internal factors. 5) To oversee any binding agreements with regards to the Company’s business, as well as evaluate opportunities which may be beneficial to the Company. This is includes overseeing the drafting of contracts to be further submitted to the EC and/or the Board. 6) Allocate sufficient funds for awards, and compensations to employees as previously approved by the Board. 7) To authorise employment, including transfer and rotation across departments/lines/sections, or termination of employment. 8) Determine rate of salary, compensation, bonus, and fringe benefits of employees. 9 To authorise and regulate issuance of announcements, and memorandums to ensure that the Company’s policies are followed, to safeguard the Company’s benefits, and to cultivate work discipline within the organisation. 10) To perform other duties as assigned by the Board. Actions of the Chief Executive Officer concerning the assignment of duties, responsibilities and authorisation should not be in conflict with the interests of the Company and its subsidiaries. Such activities which may cause a conflict of interest have to be presented at the Board meeting or shareholders’ meeting for consideration and approval in accordance with regulations of the Company, its subsidiaries, or applicable laws. However, there is an exception when such activities are part of regular business operations with a predetermined scope.

AUDIT COMMITTEE

The AC is appointed by the Board in accordance with the requirements of the SET. The AC convenes at least four times a year to review the Company’s business operations.

Roles, Duties and Responsibilities of the Audit Committee

The AC is guided by the following terms of reference: 1) Review financial statements to ensure adequacy, accuracy and proper disclosure as required by accounting standards and relevant laws. 2) Review the efficiency of the internal audit system set by management. Review business operations in accordance with the requirements of the Securities and Exchanges Act, Rules and Principle Standards of the SET or any other laws related to the Company’s business. 3) Consider, select and nominate an independent person as the Company’s auditor, and to propose the aforementioned person’s remuneration, as well as to attend the meeting separately with external auditors to discuss any matters without the presence of management at least once a year. 4) Review relevant transactions for any conflicts of interest, adherence to related laws and regulations of compliance and to ensure that such transactions are transparent. 5) Ensure transparency and accuracy in the Company’s disclosure of relevant transactions, conflicts of interest or any other operation which may cause significant impact on the Company. 6) Report on activities of the AC in the Company’s annual reports which must be signed by the Chairman of the AC. 7) Perform any other act as assigned by the Board of Directors with the agreement of the AC. The Company’s Audit Committee as at 31 December 2016 includes: Mrs Jiraporn Pimpoorash Chairman Prof Chukiat Pramoolpol Audit Committee Mr Somprasong Makkasaman Audit Committee Mrs Jiraporn Pimpoorash, with her extensive experience in the relevant industry for 28 years, is qualified to carry out the audits for KWG.

 

 

 

 

SELECTION OF DIRECTORS AND EXECUTIVE OFFICER

DIRECTORS AND EXECUTIVE OFFICER

The Board is responsible for the operations of the Company and has the duty to select qualified and accountable persons capable of maintaining good relations with the Board for Executive positions. To appoint the Directors and Management, the Company shall consider and propose qualified persons in accordance with the laws and the relevant regulations, including the Articles of Association of the Company. The Board and AC will recommend such persons.

In appointing a member, the Board shall refer to the following for guidance:

Scenario 1: In the event of expiration of a Director’s term, the Board shall recommend suitable candidates for election at the Annual General Meeting. Scenario 2: In the event that an existing Director leaves before the expiration of his or her term, the Boards shall appoint a qualified person in his or her place with voting of no less than three-fourths and shall hold the office until the expiration of the term. The person appointed as new Board member shall serve the remainder of that term.

INDEPENDENT DIRECTOR

The person who shall be qualified to be Independent Director must be in full compliance with the qualifications and independent criteria as prescribed by Capital Market Supervisory Board.

Qualifications of Independent Directors

1) Holding shares not exceeding 0.5% of the total number of shares with voting rights of the Company, parent company, subsidiary company, associate company, major shareholder or controlling person, including shares held by related persons of such Independent Director; 2) Neither being nor ever was an Executive Director, employee, staff, advisor who receives salary, or controlling person of the Company, parent company, subsidiary company, associate company, same-level subsidiary company, major shareholder or controlling person; 3) Not being a person related by blood or legal registration as father, mother, spouse, sibling, and child, including spouse of child, executive, major shareholder, controlling person, or person to be nominated as executive or controlling person of the Company or subsidiary company; 4) Neither having nor ever had a business relationship with the Company, parent company, subsidiary company, associate company, major shareholder or controlling person, in the manner which may interfere with his independent judgement, and neither being nor used to be a significant shareholder or controlling person of any person having a business relationship with the Company, parent company, subsidiary company, associate company, major shareholder or controlling person; The term ‘business relationship’ shall include any normal business transaction, rental or lease of immovable property, transaction relating to assets or services or granting or receipt of financial assistance through receiving or extending loans, guarantee, providing assets as collateral, and any other similar actions, which result in the Company or his counterparty being subject to debt payable to the other party in the amount of 3% or more of the net tangible assets of the Company or Baht 20 million or more, whichever is lower. The amount of such debt shall be calculated according to the method for calculation of value of connected transactions under the Notification of the Capital Market Supervisory Board governing rules on connected transactions mutatis mutandis. The consideration of such debt shall include debt incurred during the period of one year prior to the date on which the business relationship with the person commences; 5) Neither being nor ever was an auditor of the Company, parent company, subsidiary company, associate company, major shareholder or controlling person, and not being a significant shareholder, controlling person, or partner of an audit firm which employs auditors of the Company, parent company, subsidiary company, associate company, major shareholder or controlling person unless the foregoing relationship has ended no less than two years prior to the date of appointment; 6) Neither being nor ever was a provider of any professional services including those as legal advisor or financial advisor who receives service fees exceeding two million baht per year from the Company, parent company, subsidiary company, associate company, major shareholder or controlling person, and not being a significant shareholder, controlling person or partner of the provider of professional services unless the foregoing relationship has ended no less than two years prior to the date of appointment; 7) Not being an appointed Director or representative of Directors of the Company, major shareholder or shareholder who is related to major shareholder; 8) Not being a Director assigned by the Board to take part in the business decision of the Company, its parent company, subsidiary, affiliate, same-level subsidiary, major shareholder or controlling person of the Company; 9) Not undertaking any business in the same nature and in competition to the business of the Company or subsidiary company or not being a significant partner in a partnership or being an Executive Director, employee, staff or advisor who receives salary or holding shares exceeding one percent of the total number of shares with voting rights of other company which undertakes business in the same nature and in competition to the business of the Company or subsidiary company; 10) Not having any other characteristics which cause the inability to express independent opinions with regard to the Company’s business operation.