MENU
xxxx

ข้อมูลหุ้น

ข้อมูลหุ้น
ตลาด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กลุ่มอุตสาหกรรม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง
หมวดธุรกิจ พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
วันที่เข้าซื้อขายวันแรก 1 ก.พ. 2536
รายละเอียดเกี่ยวกับทุน (ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2561)
ราคาพาร์
10.00 บาท
หุ้นสามัญ
ทุนจดทะเบียน
13,170,534,700.00 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
13,170,534,700.00 บาท
หุ้นบุริมสิทธิ
ทุนจดทะเบียน -
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว -
ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว
49.00000 %
(ณ วันที่ 16/09/2562)
รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนหุ้น (ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2561)
หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับ ตลท.
1,317,053,470 หุ้น
จำนวนหุ้นชำระแล้ว
1,317,053,470 หุ้น
สิทธิออกเสียง 1 : 1
จำนวนหุ้นซื้อคืน
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง หัก หุ้นซื้อคืน
  ณ วันที่ 17 ก.ย. 2562
1,317,053,470 หุ้น
  ณ วันที่ 31 ส.ค. 2562
1,317,053,470 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ
ปริมาณหุ้นจดทะเบียน -
จำนวนหุ้นซื้อคืน -
จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง หัก หุ้นซื้อคืน
  ณ วันที่ 17 ก.ย. 2562
-
  ณ วันที่ 31 ส.ค. 2562
-