MENU
xxxx
02.

นายบุญยงค์ ยงเจริญรัฐ

นายบุญยงค์ ยงเจริญรัฐ

กรรมการ

  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Beijing Economic Management Cadre Collage ประเทศจีน
  • ประธาน The Thai Young Chinese Chamber of Commerce
  • รองประธานหอการค้าไทย-จีน
  • รองประธาน Thai-Chinese Council for the Promotion of Peaceful Reunification
  • กรรมการ Chinese Council for the Promotion of Peaceful Reunification
  • กรรมการ China Overseas Friendship Association
  • สมาชิกสหพันธ์ชาวจีนโพ้นทะเลที่กลับมาตุภูมิทั่วประเทศจีน
  • สมาชิกสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งมณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน