MENU
xxxx
02.

นางจิรพร พิมพ์ภูราช

นางจิรพร พิมพ์ภูราช

กรรมการอิสระ,
ประธานกรรมการตรวจสอบ

  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี การบัญชี และประกาศนียบัตรขั้นสูง วิชาการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
  • ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD); หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 62/2548
  • กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอส แอนด์ เจ บิสซิเนส คอนซัลแต้นท์ จำกัด
  • ผู้สอบบัญชี และ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต