MENU
xxxx
02.

ดร.คิง ไว ชาน

ดร.คิง ไว ชาน

ประธานกรรมการบริษัท,
ประธานกรรมการบริหาร

  • ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ PSB Paris School of Business
  • สมาชิกสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน และ Associate Director of the Committee for Economic Affairs in CPPCC
  • รองประธานสมาพันธ์อุตสาหกรรมและการค้าแห่งจีนทั้งมวล
  • ประธาน The Hong Kong China Chamber of Commerce
  • ประธาน Bauhinia Valley Development Center
  • รองประธาน China Enterprise Confederation
  • ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าไทย-จีน
  • รองประธาน ศูนย์จีนเพื่อการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
  • Executive Vice President สมาคมนักธุรกิจชาวจีนโพ้นทะเล แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
  • รองประธาน หอการค้านานาชาติแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน