MENU
xxxx
02.

นายสมประสงค์ มัคคสมัน

นายสมประสงค์ มัคคสมัน

กรรมการอิสระ,
สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ

  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย
  • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
  • ประวัติการอบรมจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD);
    – หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 35/2548
    – หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 62/2548
    – หลักสูตร Audit Committee Program (ACP) รุ่นที่ 9/2548
  • หุ้นส่วนและกรรมการบริหาร บริษัท ลีกัล แอดไวซอรี่ เคาน์ซิล จำกัด