MENU
xxxx
02.

นางจิรพร พิมพ์ภูราช

นางจิรพร พิมพ์ภูราช

กรรมการอิสระ,
ประธานกรรมการตรวจสอบ

  • ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประเทศไทย
  • ปริญญาตรีการบัญชี และประกาศนียบัตรขั้นสูง วิชาการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย
  • หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 62/2548
  • 2547-ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ ผู้สอบบัญชี และผู้สอบบัญชีอนุญาต บริษัท เอส แอนด์ เจ บิสซิเนส คอนซัลแต้นท์ จำกัด
  • กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท คิง ไว กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  • กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท คิง ไว ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  • กรรมการผู้จัดการ ผู้สอบบัญชี และผู้สอบบัญชีอนุญาต บริษัท เอส แอนด์ เจ บิสซิเนส คอนซัลแต้นท์ จำกัด